فرایند پذیرش مقالات

مقاله­ های دریافت شده پس از پذیرش اولیه، در هیأت تحریریه مجله مطرح و برای ارزیابی به 4 نفر داور ارسال خواهد شد، که پذیرش نهایی بر اساس نظرات هم سان اولیه حداقل دو نفر از داوران و در نهایتاً تصمیم با هیأت تحریریه است.