اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه حافظ رضازاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد زاهدان

rezazadeh2008gmail.com
05433416606

سردبیر

دکترمیرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
mousavi424yahoo.com
09144211702
0000-0002-4814-5351

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=AfkU-dEAAAAJ&hl=en  

مدیر داخلی

دکتر سید غلامرضا میری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

gholam_reza_miriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا استعلاجی

جغرافیای انسانی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

al-estelajiyahoo.com

دکترسعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

malekiplanninggmail.com

دکتر کیانوش ذاکر حقیقی

شهرسازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

k.zakerhaghighigmail.com

دکتر امیر گندم گار

اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

aagandomkargmail.com

دکتر کتایون علیزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

katayoonalizadeh62gmail.com

دکتر پروانه زیویار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

zivyaryahoo.com

دکتر صیاد اصغری

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

sayyad.sasghari21gmail.com

دکتر حسین نظم فر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

nazmfarama.ac.ir

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه بیرجند

esmaelnejad.mgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر علی باقری کشکولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

alib336gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر فرحناز یوسفی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

aaagmail.com

ویراستار ادبی

حسنیه عبیدی

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

hosniye.abidigmail.com