مدیر مسئول


دکتر معصومه حافظ رضازاده استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد زاهدان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • rezazadeh2008gmail.com
 • 05433416606

سردبیر


دکترمیرنجف موسوی استاد گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر داخلی


دکتر سید غلامرضا میری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • gholam_reza_miriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا استعلاجی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

جغرافیای انسانی

 • al-estelajiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید ملکی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • malekiplanninggmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیانوش ذاکر حقیقی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

شهرسازی

 • k.zakerhaghighigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر گندم گار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اقلیم شناسی

 • aagandomkargmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کتایون علیزاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • katayoonalizadeh62gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر پروانه زیویار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • zivyaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر صیاد اصغری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

ژئومورفولوژی

 • sayyad.sasghari21gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نظم فر استاد دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • nazmfarama.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند

اقلیم شناسی

 • esmaelnejad.mgmail.com

مدیر اجرایی


دکتر علی باقری کشکولی دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • alib336gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر فرحناز یوسفی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

زبان و ادبیات انگلیسی

 • aaagmail.com

ویراستار ادبی


حسنیه عبیدی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

زبان و ادبیات فارسی

 • hosniye.abidigmail.com