راهنمای نویسندگان

 •  نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های برنامه ریزی شهری- مدیریت شهری- بازآفرینی بافت های فرسوده و تاریخی- زیست پذیری شهرها- مدیریت بحران شهری- شهرهای هوشمند و خلاق و ...  برای درج در نشریه‌ پذیرفته ‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. فصلنامه آینده پژوهی شهری، از چاپ مقاله­ های غیرعلمی- پژوهشی(ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت­ های تحقیقاتی) معذور است.
 • نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.
 • مقاله‌ها‌ی ارایه شده به فصلنامه آینده پژوهی شهری برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.
 • نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. 
 • مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
 • نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.
 • در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند.
 • ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌آید.
 • صفحه مشخصات مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر وپست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران نیز در صفحه مشخصات درج گردد.
 • صفحه اول مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
 • تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر 15 عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس­ها، نگاره­ها و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.
 • با توجه به چاپ سیاه و سفید نشریه، از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده نشود.
 • چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، مکاتبه برای ارائه مقاله می بایست توسط تمام نویسندگان انجام شود. نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام مکاتبات بعدی به دفتر نشریه معرفی نمایند.
 • در مقالاتی که توسط دانشجویان به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تهیه شده است، حتما می بایست عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود.
 • مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، حتما می بایست با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل اساتید به درج نامشان، موضوع می بایست کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز می بایست عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.
 • چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 • ارائه مقاله به فصلنامه آینده پژوهی شهری، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه  و بارگذاری مقاله در سامانه است.
 • مقالات بارگذاری شده در سامانه فصلنامه ، از نظر شکلی و محتوایی توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت تایید، در فرایند داوری قرار می گیرند.
 • تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.
 • چاپ نوشتارهای فصلنامه آینده پژوهی شهری بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.
 • جهت دریافت فرمت تدوین مقاله اینجا کلیک کنید.
 • فرم راهنمای تنظیم چکیده انگلیسی را از اینجا دریافت کنید.
 • فرم پاسخ به داوران را از اینجا دریافت کنید.
 • فرم تعارض منافع نویسندگان را از اینجا دریافت کنید.
 • فرم تعهد نویسندگان را از اینجا دریافت کنید.
 • فرم تعهد چاپ مقاله را از اینجا دریافت کنید.
 • فرم تاییده محتوای مقاله توسط استاد را از اینجا دریافت کنید.
 • جهت راهنمای مراحل دریافت شناسه پژوهشگر (ORCIDاینجا را کلیک کنید.