اهداف و چشم انداز

 

 *********************

فصلنامه آینده پژوهی شهری که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های آینده پژوهی شهری، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، گردشگری، شهرسازی، معماری، جامعه شناسی و... تدوین شده باشند. لازم به ذکر است فصلنامه ­آینده پژوهی شهری به دلیل تخصصی بودن صرفا در موضوعات شهری مرتبط با آینده پژوهی شهری مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

-آینده پژوهی شهری، شهرهای هوشمند، شهرهای آینده، زیست پذیری بافت های فرسوده و تاریخی

- ارزیابی طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه‌های شهری

- مطالعه و ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی، آماده سازی                                                   

- مطالعات آینده اقتصادی شهرها و توسعه منطقه ای

- ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه‌بندی شهری                                 

- تحول دیدگاه‌ها در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری 

 - مدیریت بحران شهری

*********************