درباره نشریه

 

مجله «آینده پژوهی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آینده نگاری شهری و برنامه ریزی شهرهای آینده» مطابق نامه شماره 46385 / ص/ 99  مورخ 24 / 09 / 1399  به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.