دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-120 
نقش ویروس کرونا بر تخریب خلاق گردشگری (مطالعه موردی: شهر چابهار)

صفحه 35-49

10.30495/uf.2022.1947237.1013

شه بخش رئیسی؛ ملیحه ذاکریان؛ صفورا آبخشت؛ سیما فیروزی راد؛ افسانه پوریان


تحلیل فضایی شاخص‌های شهر هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 69-83

10.30495/uf.2022.1947644.1016

ملیحه ذاکریان؛ عبدالسلام سپاهیان؛ زهرا سرابندی؛ سیما فیروزی راد