دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-119 
بررسی نقش مشارکت اجتماعی در زیست پذیری شهرها (نمونه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 54-71

10.30495/uf.2021.1933363.1007

صدیقه سرگلزایی؛ زهره هادیانی؛ سجاد قاسمی؛ دیمن کاشفی دوست؛ سجاد پودینه