نقش سرمایه فرهنگی در احساس امنیت حاشیه نشینان ( مورد مطالعه :فضاهای معماری شهر کرمان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معماری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه‌فرهنگی بر احساس‌امنیت در بین ساکنان حاشیه‌نشین شهرهای کرمان است. روش انجام پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی بوده‌است که برای نیل به اهداف پژوهش، با استفاده از فرمول‌کوکران312 نفر از ساکنان حاشیه نشین شهر کرمان به روش خوشه‌ای و تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه‌فرهنگی بوردیو و پرسشنامه محقق‌ساخته احساس امنیت فضاهای معماری بود. روایی آن از طریق اعتبار محتوایی و صوری؛ و پایایی آن نیز ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ76/0 تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان‌داد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از وجود رابطه معنادار بین سرمایه‌فرهنگی تجسم‌یافته با امنیت جانی، مالی و شغلی بود، همچنین آمارهای استنباطی مبین رابطه معنادار بین متغیر سرمایه‌فرهنگی عینیت‌یافته و بعدامنیت مالی و شغلی نیز بود. اما براساس یافته‌های پژوهش رابطه‌ای بین سرمایه‌فرهنگی عینیت‌یافته با امنیت جانی و عاطفی وجود ندارد. علاوه‌ بر آن نتایج نشان‌دادکه سرمایه‌ فرهنگی نهادینه‌شده اثری بر میزان احساس امنیت شهروندان ندارد.

کلیدواژه‌ها