بررسی و ارزیابی شاخص‌های رشد هوشمند شهری درشهرها (مطالعه موردی: شهرسراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان, دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

رویکرد رشد هوشمند به عنوان دومین موج از برنامه­ های مدیریت رشد که به وسیله هواداران زیادی مورد حمایت قرار گرفت، می­ باشد و به عنوان مجموعه­ ای از اهداف و استانداردها در برنامه­ ریزی کاربری زمین محلی است. هدف تحقیق پیش­رو، بررسی و ارزیابی شاخص ­های رشد هوشمند شهری در شهر سراوان است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جمع­ آوری داده ­های موردنیاز در این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه­ ای و پیمایش­ های میدانی صورت پذیرفته است. حجم جامعه آماری 60014 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 355 نفر تعیین شد. همچنین، تجزیه وتحلیل داده­ ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS (آزمون T تک نمونه ­ای و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفته است. یافته ها بیانگر این بود که ابعاد کالبدی، اجتماعی - اقتصادی و دسترسی در وضعیتی پایین­تر از سطح نرمال یا نامطلوب قرار داشته و بعد زیست - محیطی در وضعیت نسبتاً نرمال قرار دارد. نتایج نشان داد که بعد اجتماعی – اقتصادی دارای بیشترین بار عاملی در رشد هوشمند در شهر سراوان دارد، میزان بار عاملی یا ضریب بتا برای بعد مذکور برابر 0/76 در سطح معناداری 0/000 به دست آمد. پس از آن، بعد کالبدی (0/69=β) و (0/000 =P)، بعد زیست محیطی (0/66=β) و (0/000 =P) و بعد دسترسی با ضریب بتا 0/47 و سطح معناداری 0/000 دارای تاثیر مستقیم و معنادار در رشد هوشمند شهری در شهر سراوان بودند.

کلیدواژه‌ها