نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران

چکیده

هر شهر در راستای نیل به شکوفایی، دستخوش فراز و نشیب‌هایی می‌شود؛ گاهی بروز عواملی به شکوفایی آن کمک می‌کند و در مواقعی نیز برخی مشکلات، این شکوفایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. درک روشن و استفاده از این عوامل در برنامه‌ریزی و اصلاح سیاست‌ها و حمایت از برخی ساختارها و مکانیسم‌های تأثیرگذار بر شکوفایی اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، شناخت عوامل تشویق‌کننده و بازدارنده شکوفایی در هر شهر ضروری است. هدف از تدوین این پژوهش، بررسی و ارزیابی اثرات شکوفایی شهری بر زیست‌پذیری شهری در شهر سراوان بوده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، جزء پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای و پیمایشی انجام شده است. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه است. حجم جامعه آماری، 60014 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه‌ای نشان می‌دهد شهر سراوان از نظر وضعیت شاخص‌های شکوفایی شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. شاخص کیفیت زندگی با مقدار بتای 0/314 بیشترین و شاخص توانایی تولید با ضریب بتای 0/126 کم‌ترین تاثیر را بر زیست‌پذیری شهر سراوان داشته است. شاخص زیرساخت‌ها با ضریب بتای 0/254، شاخص برابری و عدالت اجتماعی با ضریب بتای 0/212 و شاخص پایداری زیست‌محیطی با ضریب بتای 158/0 به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم تاثیرگذارترین شاخص‌های شکوفایی شهری بر زیست‌پذیری شهر سراوان قرار دارند. همچنین، در میان شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر سراوان، شاخص زیرساخت‌ها با میانگین 3/235 بالاترین میانگین و شاخص پایداری زیست‌محیطی با میانگین 2/277 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها