نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

صنعت گردشگری یکی از مهم­ترین صنایع جهان به شمار می­آید و در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد و اشتغال­زایی است. هتل­داری یکی از زیرشاخه­های صنعت گردشگری می­باشد و در مباحث بازاریابی جزء فعالیت­های خدماتی دسته­بندی شده است. هدف از این پژوهش، انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی در صنعت هتل­داری در شهر زابل می­باشد. در این پژوهش، استخراج شاخص­ها با نظرسنجی از ده نفر از خبرگان و استراتژیست­ها در زمینه صنعت هتل­داری صورت گرفت. گزینه­های پژوهش نیز شامل سه استراتژی رهبری هزینه، تمرکز و تمایز بر اساس مدل پورتر بود. پس از تعیین شاخص­ها بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش هولی، وزن­دهی آن­ها با روش تصمیم­گیری چندمعیاره آنتروپی شانون صورت گرفت و سپس رتبه­بندی گزینه­ها با روش تصمیم­گیری چندمعیاره تاپسیس انجام شد. نتایج حاصل از وزن­دهی شاخص­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت مدیریتی، دارایی­های منابع انسانی، قابلیت­های نوین بازار، قابلیت ارتباط با مشتری و در نهایت دارایی­های شهرت به ترتیب بیشترین به کمترین درجه اهمیت را دارا هستند و نتایج حاصل از رتبه­بندی گزینه­ها، استراتژی رهبری هزینه در اولین رتبه و پس از آن استراتژی تمرکز و استراتژی تمایز به ترتیب در رتبه­های دوم و سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها