فصلنامه «آینده پژوهی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آینده نگاری شهری و برنامه ریزی شهرهای آینده» مطابق مجوز انتشار طی نامه شماره 46385 / ص/ 99  مورخ 24 / 09 / 1399  به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.

فصلنامه آینده پژوهی شهری مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این فصلنامه همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics   یا  COPE   پیروی می کند.


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

  • آینده پژوهی شهری

  •  ارزیابی طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه‌های شهری

  •  مطالعه و ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی                             

  • ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران و جامع شهرستان                       

  • ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه‌بندی شهری                       

  • مطالعات جمعیتی سکونتگاه های انسانی                                              

  • مطالعات مدیریت شهری (فضاهای سبز و پارک ها، منابع درآمدی شهرها و ...) 

  • مطالعات مسائل فرهنگی شهرهای حال و آینده                    

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه آراد اسلامی واحد زاهدان

مدیر مسئول:
  دکتر معصومه حافظ رضازاده

سردبیر:
  دکترمیرنجف موسوی

مدیر داخلی:
  دکتر سید غلامرضا میری

مدیر اجرایی:
  دکتر علی باقری کشکولی


نشریات مرتبط